Andrija Bakrač najbolji fudbaler

Sred­nja fud­bal­ska re­gi­ja je pr­vi put od osni­va­nja pro­gla­si­la naj­bo­lje.

Na sve­ča­no­sti upri­li­če­noj u Pod­go­ri­ci, do­di­je­lje­ne su na­gra­de naj­bo­lji­ma i naj­u­spje­šnij­ma u 2015. go­di­ni, či­me je spu­šte­na za­vje­sa na ovo­go­di­šnju se­zo­nu u naj­ve­ćoj cr­no­gor­skoj re­gi­ji. Nagradu za najboljeg trenera dobio Slaviša Đurković, strateg Čelika. Dodijeljene i nagrade najboljima u mlađim kategorijama.

U iz­bo­ru naj­bo­ljih uče­stvo­va­li su tre­ne­ri i ka­pi­te­ni klu­bo­va ko­ji se tak­mi­če u Sred­noj re­gi­ji, a oni su od­lu­či­li da pe­har za naj­bo­ljeg u se­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji po­ne­se An­dri­ja Ba­krač, član nik­šić­kog Če­li­ka. Na­gra­du za naj­bo­ljeg tre­ne­ra dobio je Sla­vi­ša Đur­ko­vić, stra­teg Če­li­ka, eki­pe ko­ja je je­se­nji dio se­zo­ne za­vr­ši­la na mje­stu broj je­dan.

Ka­da je u pi­ta­nju kon­ku­ren­ci­ja ka­de­ta, za naj­bo­ljeg igra­ča je pro­gla­šen Žar­ko Po­po­vić iz Ko­ma, dok je pri­zna­nje za naj­bo­ljeg tre­ne­ra oti­šlo u ru­ke Mi­la­nu Ra­du­lo­vi­ću. Ra­di se o ne­ka­da­šnjem igra­ču Ze­te, Bu­duć­no­sti i Mla­do­sti, sa­da uspje­šnom tre­ne­ru u klu­bu sa Sta­rog aero­dro­ma. U kon­ku­ren­ci­ji pi­o­ni­ra ro­đe­nih 2001. go­di­ne, naj­bo­lji tre­ner je Bo­ži­dar Ke­ca Vu­ko­vić iz Bu­duć­no­sti, a nje­gov uče­nik Eg­zon Di­no­ša, naj­bo­lji je igrač me­đu svo­jim vr­šnja­ci­ma.

Mar­ko Mar­ko­vić, stra­teg Mla­do­sti, do­bio je naj­vi­še gla­so­va u iz­bo­ru za naj­bo­ljeg tre­ne­ra pi­o­ni­ra – 2002. go­di­šte, dok je Og­njen Ga­še­vić, igrač Po­le­tar­ca tri­jum­fo­vao u kon­ku­ren­ci­ji naj­bo­ljih igra­ča ovog uz­ra­sta. Kod pe­tli­ća, na­gra­de su oti­šle Bu­duć­no­sti. Slav­ko Vla­ho­vić je bez prem­ca naj­bo­lji tre­ner, a La­zar Mi­jo­vić naj­bo­lji igrač.

Naj­ve­ća cr­no­gor­ska re­gi­ja je do­di­je­la na­gra­de i naj­bo­ljim su­di­ja­ma, a to su Ma­noj­lo Se­ku­lić (A li­sta) i Mar­ko Dr­lje­vić (B li­sta). Na kra­ju, do­di­je­lje­ne su i pri­zna­nja i za­hval­ni­ce i to: Hu­se­i­nu – Ce­nu Tu­zo­vi­ću, za do­pri­nos po­pu­la­ri­za­ci­ji Sred­nje re­gi­je, Mi­lo­ji­cu – Si­ću Sr­da­no­vi­ću (za­slu­žni sport­ski rad­nik) i Se­kre­ta­ri­ja­tu za kul­tu­ru i sport Glav­nog gra­da.
Na­gra­đe­ni­ma je pe­ha­re i za­hval­ni­ce uru­čio Ke­mal Đe­če­vić, pred­sjed­nik Sred­nje fud­bal­ske re­gi­je.

Po­seb­no pri­zna­nje za Vla­di­mi­ra Bo­ško­vi­ća

Po­seb­no pri­zna­nje Sred­nje re­gi­je oti­šlo je u ru­ke do­sa­da­šnjeg ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra ove fud­bal­ske ku­će Vla­di­mi­ra – Cu­ja Bo­ško­vi­ća. Na­kon du­go go­di­na pro­ve­de­nih u Re­gi­ji, Bo­ško­vić od­la­zi u za­slu­že­nu pen­zi­ju, a tre­ba re­ći da je či­tav svoj rad­ni vi­jek, po­sve­tio naj­va­žni­joj spo­red­noj stva­ri na svi­je­tu.