KONKURS ZA UPIS NA UEFA „B“ LICENCU

Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore raspisao je konkurs za upis i školovanje kandidata za dobijanje UEFA „B“ diplome. Zainteresovani kandidati moraju biti državljani Crne Gore, a ukoliko su državljani strane države moraju imati saglasnost matičnog nacionalnog saveza. Uz prijavu za upis, kandidati moraju dostaviti sljedeća dokumenta: A) Opšti kriterijumi
  • - Kratka sportska biografija, adresa i kontakt telefon;
  • - Izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o državljanstvu;
  • - Dokaz o završenom srednjem obrazovanju;
  • - Zdravstveno uvjerenje (ne starije od šest mjeseci);
  • - Potvrda da kandidat nije krivično kažnjavan za djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu (u formi izjave kandidata)
B) Posebni kriterijumi
  • - Kandidat mora imati najmanje 20, a najviše 45 godina starosti;
  • - Kandidat mora imati najmanje šest godina aktivnog igranja u klubovima Prve ili Druge lige Crne Gore ili nacionalnu "C" licencu sa jednom godinom trenerskog iskustva;
  • - Položena provjera fudbalske tehnike, osim ako
Read More