FINALE KUPA SREDNJE REGIJE

Trofej Tološanima

Crvena stijena – Ribnica 3:3 (1:1) – penalima 7:5

Fud­ba­le­ri Cr­ve­ne sti­je­ne po­bjed­ni­ci su Ku­pa Sred­nje re­gi­je FSCG za ovu se­zo­nu. To­lo­ša­ni su u fi­na­lu na­kon bo­ljeg iz­vo­đe­nja je­da­na­e­ste­ra­ca sa­vla­da­li grad­skog ri­va­la Rib­ni­cu i ta­ko na naj­ljep­ši na­čin po­če­li ovu se­zo­nu.
U re­gu­lar­nom to­ku bi­lo je 3:3, a go­sti su u tre­ćem mi­nu­tu po­ve­li go­lom Ve­li­bo­ra Vu­ko­vi­ća. Usli­je­dio je pre­o­kret Cr­ve­ne sti­je­ne i tri po­stig­nu­ta go­la i či­ni­lo se ta­da da će Tološani u re­gu­lar­nom to­ku sti­ći do tro­fe­ja. Ali, Rib­ni­ca je u po­sled­njih de­se­tak mi­nu­ta po­sti­gla dva go­la i iz­bo­ri­la pe­na­le, u ko­ji­ma su do­ma­ći bi­li sreć­ni­ji i spret­ni­ji i na kra­ju po­di­gli pe­har na­mi­je­njen po­bjed­ni­ku ovog tak­mi­če­nja.
Obje eki­pe su se sa­mim pla­sma­nom u fi­na­le na­šle u za­vr­šni­ci Ku­pa Cr­ne Go­re. Cr­ve­na sti­je­na će u sri­je­du igra­ti pro­tiv Bo­ke­lja, dok će Rib­ni­ca bi­ti do­ma­ćin Ce­ti­nju.